金沙游戏网站

金沙游戏网站: H?c vi?n Thành ?? thu?c H?c vi?n Ngo?i ng? T? Xuyên

金沙游戏网站: H?c vi?n Thành ?ô thu?c H?c vi?n Ngo?i ng? T? Xuyên
(B?n gi?i thi?u tóm t?t)

 H?c vi?n Ngo?i ng? T? Xuyên là m?t trong nh?ng tr??ng ??i h?c ngo?i ng? chuyên ngành ???c thành l?p vào lo?i s?m nh?t trong nh?ng n?m ??u d?ng n??c, là c? s? gi?ng d?y nghiên c?u ngo?i ng? và là trung tâm tài li?u và t? v?n thông tin ngo?i ng? ? vùng Tây Nam Trung Qu?c. Tr??ng ???c B? Ngo?i giao Nhà n??c và B? Liên l?c ??i ngo?i TW… ch?n làm n?i ch? ??nh ?? tuy?n ch?n h?c sinh t?t nghi?p hàng n?m. G?n 60 n?m nay, H?c vi?n Ngo?i ng? T? Xuyên ?ã t? t?p ???c nhi?u tài n?ng gi?ng d?y và nghiên c?u ngo?i ng?, tích l?y ???c nhi?u kinh nghi?m phong phú v? vi?c gi?ng d?y ngo?i ng?, giành ???c nhi?u thành qu? nghiên c?u khoa h?c ngo?i ng?, d?ng nên h? th?ng khái ni?m tiên ti?n v? giáo d?c ngo?i ng?, hình thành ???c n?n n?p h?c ngo?i ng? trong lành, t? ?ó t?o nên môi tr??ng v?n hóa sâu ??m trong nhà tr??ng.

 H?c vi?n Thành ?ô là m?t h?c vi?n dân l?p do H?c vi?n Ngo?i ng? T? Xuyên ?? ??u, ???c B? Giáo d?c Nhà n??c xét chu?n cho phép thành l?p, là tr??ng ??i h?c mà H?c vi?n Ngo?i ng? T? Xuyên xây d?ng theo qui ch? m?i và mô hình m?i c?a n?n giáo d?c ??i h?c hi?n hành. Song song v?i vi?c k? th?a truy?n th?ng t?t ??p c?a H?c vi?n Ngo?i ng? T? Xuyên, ti?p th? n?n t?ng v?n hóa sâu ??m c?a H?c vi?n Ngo?i ng? T? xuyên và t?n d?ng tài nguyên giáo d?c c?a H?c vi?n Ngo?i ng? T? Xuyên, H?c vi?n Thành ?ô gi? v?ng tinh th?n ??i m?i gi?ng d?y và qu?n lý, xác ??nh vai trò c?a tr??ng là “ H?c vi?n thu?c lo?i th?c d?ng, ngang vai v?i các tr??ng ??i h?c cùng lo?i trong n??c, l?y ngành ngo?i ng? làm chính, k?t h?p ch?t ch? v?i các ngành chuyên môn khác có liên quan, ?ào t?o nhân tài ngo?i ng? có n?ng l?c t?ng h?p v?i ch?t l??ng cao”, nêu ra tôn ch? xây d?ng nhà tr??ng là “Truy?n bá n?n v?n hóa tiên ti?n c?a th? gi?i, thúc ??y vi?c h?p tác và giao l?u qu?c t?, ?ào t?o con ng??i có t? t??ng c?i cách ??i m?i theo th?i ??i, ph?c v? cho vi?c phát tri?n kinh t? và xã h?i”.

 H?c vi?n Thành ?ô n?m ? phía Tây Khu công nghi?p k? thu?t cao c?a Thành ph? Thành ?ô. Hi?n nay tr??ng có ?? các chuyên ngành ngo?i ng? nh? ti?ng Anh, ti?ng ??c, ti?ng Tây Ban Nha, ti?ng Nh?t, ti?ng Pháp, ti?ng Tri?u Tiên, ti?ng Nga,ti?ng Vi?t ,ti?ng Thái, ti?ng Ý ,ti?ng ? R?p vv…N?m 2012 l?i t?ng thêm nhi?u chuyên ngành m?i .v?i các h??ng chuyên tu nh? kinh t? và m?u d?ch, phiên d?ch, qu?n lý ??i ngo?i, du l?ch, giáo d?c s? ph?m, qu?n lý l?u thông qu?c t?, th??ng m?i ?i?n t?, qu?n lý khách s?n, th? ký ??i ngo?i, tài chính ngân hàng, thông t?n báo chí qu?c t?, Hán ng? ??i ngo?i vv…Tr??ng có m?t ??i ng? giáo viên gi?ng d?y giàu kinh nghi?m có b?ng c?p cao và có ch?c danh khoa h?c cao c?p. Tr??ng còn m?i nhi?u giáo viên n??c ngoài t? các n??c nh? M?, Anh, Ca-na-?a, ??c, Th?y S?, Nh?t B?n, Tây Ban Nha, Pháp vv…sang d?y dài h?n. Hi?n nay trong tr??ng có h?n 13600 h?c sinh theo h?c.

 H?c vi?n Thành ?ô l?y” nên ng??i” và ”thành tài” làm tiêu chu?n c? b?n ?? ?ánh giá ch?t l??ng giáo d?c c?a mình, nêu cao tinh th?n nghiêm ch?nh trong d?y h?c, t? ch?c ch?t ch? công vi?c gi?ng d?y, coi tr?ng vi?c qu?n lý và ch?p hành nghiêm ch?nh trong vi?c qu?n lý h?c sinh. V?i t? t??ng ch? ??o là“??o ??c là tâm h?n, h?c th?c là c?n b?n, tài n?ng là c? s?, s?c kh?e là ??m b?o” trong công tác gi?ng d?y, tr??ng ?ã d?ng nên mô th?c ?ào t?o “1+N”(m?t b?ng c?p + nhi?u ch?ng ch?) mà tr?ng tâm ch? y?u là ?ào t?o n?ng l?c h?c t?p, n?ng l?c th?c hành và n?ng l?c sáng t?o cho h?c sinh. H?c vi?n ngo?i ng? Thành ?ô kiên trì ???ng l?i qu?c t? hóa, ?ã ký hi?p ngh? h?p tác và trao ??i sinh viên và giáo viên v?i  h?n 10 n??c và trên 20 tr??ng ??i h?c c?a các n??c Anh,M?, ??c, Pháp, Tây Ban Nha, Nh?t, Hà Lan,Hàn Qu?c, Vi?t Nam ,Thái Lan v v.Hi?n nay h?c vi?n ?ã m? các l?p ?ào t?o phù h?p v?i các lo?i ngôn ng?,các t?ng l?p v?n hóa khác nhau, có h?n 40 h?ng m?c du h?c.

 V? công tác gi?ng d?y chuyên môn thì c?n c? vào qui lu?t phát tri?n c?a ngành giáo d?c và nhu c?u c?a kinh t? xã h?i, H?c vi?n Thành ?ô ?ã d?ng nên m?t lo?t các ch??ng trình v? k? ho?ch gi?ng d?y, qui ch? qu?n lý gi?ng d?y và h? th?ng ?ánh giá ch?t l??ng gi?ng d?y phù h?p v?i ??c ?i?m c?a tr??ng. Trên c? s? ?n kh?p ch?t ch? v?i ??i c??ng d?y h?c,   k? ho?ch gi?ng d?y h?t s?c chú tr?ng khâu th?c t?, làm n?i b?t tính ?ng d?ng, tính ?a d?ng và tính công khai trong gi?ng d?y. Trong quá trình gi?ng d?y, nh?n m?nh vi?c l?y h?c sinh làm ch? th?, coi tr?ng vi?c áp d?ng ph??ng pháp gi?ng d?y khai thác t? duy c?a h?c sinh và giao l?u gi?a thày và trò, s? d?ng các ph??ng ti?n d?y h?c hi?n ??i, nâng cao h?ng thú h?c t?p cho h?c sinh, h??ng d?n ch? ??o t? duy c?a h?c sinh, khám phá và khai thác ti?m n?ng c?a h?, t?ng thêm hi?u qu? gi?ng d?y c?a giáo viên. Ngoài ra, Tr??ng còn m? nhi?u l?p d?y ngh? và thi ch?ng ch? nh? ngo?i ng?, phiên d?ch, máy tính, t? cách giáo viên, h??ng d?n viên du l?ch, ti?ng ph? thông, lái xe vv…và ???c ?ông ??o h?c sinh hoan nghênh. Các ho?t ??ng k? trên ?ã c?i thi?n ???c k?t c?u ki?n th?c c?a h?c sinh, làm cho h?c sinh không nh?ng có c? s? v?ng ch?c v? ki?n th?c ngo?i ng? c? b?n, mà còn có thêm n?ng l?c chuyên môn khác, t?ng thêm th? m?nh trong c?nh tranh sau khi t?t nghi?p ra tr??ng, m? r?ng thêm con ???ng tìm ki?m vi?c làm. Hi?n nay, h?c vi?n ?ã ?ào t?o h?n 10 ngàn sinh viên t?t nghi?p ??i h?c cao ??ng.H?c sinh trong tr??ng ?ã ???c nhi?u ??n v? thu?c các t?nh và thành ph? nh? B?c Kinh, Th??ng H?i, Trùng Khánh, Qu?ng ?ông, H?i Nam, Tri?t Giang, Giang Tô, T? Xuyên…tuy?n vào làm vi?c.

 H?c vi?n Thành ?ô thu?c H?c vi?n ngo?i ng? T? Xuyên ???c th?ng nh?t ghi vào k? ho?ch tuy?n sinh hàng n?m c?a Nhà n??c. Khi t?t nghi?p,  các h?c sinh ??t ???c ?i?m chu?n thì s? ???c H?c viên Thành ?ô thu?c H?c vi?n Ngo?i ng? T? Xuyên c?p b?ng t?t nghi?p ??i h?c. Theo quy?t ??nh s? 26 c?a B? Giáo d?c Nhà n??c, b?t ??u t? khóa 2008, các h?c sinh t?t nghi?p phù h?p v?i tiêu chu?n h?c v? h?c s?(c? nhân) s? ???c c?p b?ng h?c v? h?c s?(c? nhân) c?a H?c viên Thành ?ô thu?c H?c vi?n Ngo?i ng? T? Xuyên. N?m 2012, Tr??ng s? tuy?n sinh trong ph?m vi 26 t?nh , thành ph? tr?c thu?c TW và khu t? tr? nh? T? xuyên, Trùng khánh , Quý Châu ,Qu?ng ?ông ,Qu?ng Tây, H? Nam, H? B?c, Phúc Ki?n, Chi?t Giang, Giang Tô, Giang Tây, S?n ?ông, S?n Tây, Hà B?c, Hà Nam, Thi?m Tây, Tân C??ng, Thanh H?i, Vân Nam, H?i Nam, An Huy, Cam Túc, Ninh H?, H?c Long Giang vv.

 

 

 

 

 

Trung tâm ?ào t?o chuyên môn

 Trung tâm ?ào t?o h?c vi?n ngo?i ng? Thành ?ô thu?c h?c vi?n ngo?i ng? T? Xuyên là m?t c? c?u trung c?p do h?c vi?n t? ch?c,ch?c n?ng c?a trung tâm là ?? m?t môi tr??ng ?ng d?ng ngo?i ng? chuyên môn trong tr??ng và ngoài tr??ng,nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o chuyên môn và ??ng th?i ?ào t?o thi các b?ng c?p k? thu?t, th? chính nh?n n?ng l?c k? thu?t chuyên môn c?a qu?c gia.H?c vi?n chúng tôi là m?t h?c vi?n ngo?i ng? duy nh?t c?a t?nh T? Xuyên,có nhi?u lo?i ngôn ng?, ??i ng? giáo viên có trình ?? chuyên môn cao,ngoài ?áp ?ng yêu c?u gi?ng d?y ??i v?i sinh viên ? h?c vi?n ra,còn ?ào t?o nhân viên ngo?i ng? cho nhu c?u c?p bách trong xây d?ng kinh t?,qu?n lý hành chính ngoài xã h?i.

1.L?p h?c ngoài gi? c?a sinh viên

 ?? nâng cao s? h?ng thú h?c t?p c?a sinh viên ??i v?i môn ngo?i ng? mình h?c và kích thích tính tích c?c c?a sinh viên trong h?c t?p, th? hi?n phong cách sinh viên, phong phú ??i s?ng v?n hoá c?a nhà tr??ng,nâng cao trình ?? ngo?i ng?,luy?n t?p n?ng l?c ngo?i ng? c?a sinh viên.M?i n?m trung tâm ?ào t?o ??u t? ch?c thi l?ng ti?ng cho các tác ph?m ?i?n ?nh,thi hát bài hát n??c ngoài,thi nói ti?ng Anh và ??c nhanh tác ph?m ti?ng Anh.

2.?ào t?o thi ti?ng Anh

 Trung tâm ?ã m? l?p ?ào t?o do trung tâm thi b? giáo d?c t? ch?c nh? thi b?ng c?p IELTS,PETS, ?ào t?o thi l?y b?ng c?p Cambridge ti?ng Anh nhi ??ng và b?ng c?p Cambridge ti?ng Anh th??ng v?

3. ?ào t ?o ngo?i ng? chuyên nghành

 Trung tâm còn m? các l?p ?ào t?o chuyên nghành nh? ti?ng Anh,Pháp,Nh?t, ??c,Tây Ban Nha,Nga,Tri?u Tiên và Thái Lan

 Sau khi gia nh?p WTO, ?? ?áp ?ng nhu c?u h?i nh?p qu?c t? nhi?u nghành ngh? trên x ã h?i ? ã b?t ??u công tác ?ào t?o ngo?i ng? cho nh ân viên c ?a c ông ty mình .l?p ?ào t?o t ? ng c ?? ?ng ti?ng Anh c?a nhân viên xu?t ngo?i c?c công trình thu? l?i thu? ?i?n 7 Trung Qu?c;l?p ?ào t?o ti?ng Anh cho nhân viên x??ng máy móc linh kiên quang h?c ?i?n t? Hoa Xi Thành ?ô t?p ?oàn Gia Linh Trung Qu?c;Hai l?p ?ào t?o trung,cao c?p ti?ng Anh cho nhân viên ch? ch?t c?a c?c thu? v? qu?c gia t?nh T? Xuyên,h?c sinh hai l?p này khi tham gia thi l?y b?ng c?p 4 và c?p 6, ??t tiêu chu?n trên 80%;L?p ?ào t?o ti?ng Nh?t cho nhân viên tr? thu?c công ty h?u h?n

 Trung t âm chúng t ôi còn m ? nh ?ng l ?p ?ào t ?o ti ?ng Anh cho c ông nh ân viên nhà n ??c,ti ?ng Anh chuyên nghành c ông an,ti ?ng Anh chuyên nghành kinh t? tài v?, ti ?ng Anh chuyên nghành du l ?ch, ti?ng Anh chuyên nghành pháp lu?t, ti ?ng Anh chuyên nghành thu ? v?

 Trung tâm chúng tôi ?ã tri?n khai nhi?u l?p ?ào t?o ?? nâng cao trình ?? giáo viên ngo?i ng? t? nhi?u góc ??,nhi?u t?ng l?p.Nh?:1.Trình ?? ngôn ng?.2.Nghiên c?u trong gi?ng d?y ngo?i ng?.2.Ph??ng pháp giáo d?c v?i k? thu?t hiên ??i.80% ?ã ??t yêu c?u;L?p ?ào t?o ti?ng Anh cho nhân viên khách s?n Thiên Nh?n Thành ?ô;L?p ?ào t?o t?ng c??ng hu?n luy?n ti?ng Tây Ban Nha cho nhân viên xu?t ngo?i c?a c?c th?y l?i th?y ?i?n 7 Trung Qu?c  v v,?ã m? nhi?u l?p ?ào t?o cho nhân viên xu?t ngo?i,nhân viên k? thu?t công trình và cán b? ngo?i s? h?n 300 ng??i.Trung tâm chúng tôi còn có th? m? nh?ng l?p ?ào t?o ti?ng Anh cho công nhân viên chính  ph?,ti?ng Anh chuyên nghành công an,chuyên nghành tài chính kinh t?,chuyên nghành du l?ch,chuyên nghành pháp lu?t,chuyên nghành thu? v? v v…

4.Trung tâm chúng tôi ?ã tri?n khai nhi?u l?p ?ào t?o ?? nâng cao trình ?? giáo viên ngo?i ng? t? nhi?u góc ??,nhi?u t?ng l?p.Nh?:1.Trình ?? ngôn ng?.2.Nghiên c?u trong gi?ng d?y ngo?i ng?.2.Ph??ng pháp giáo d?c v?i k? thu?t hiên ??i.

5.?ào t?o n?ng l?c ngh? nghi?p

 ?? cho sinh viên c?a h?c vi?n và thanh niên trong xã h?i n?m ???c nhi?u n?ng l?c k? thu?t chuyên môn,nâng cao toàn di?n n?ng l?c t?ng h?p c?a h?c sinh ,phát tri?n cá tính và s? tr??ng c?a sinh viên,th?c hi?n mô hình ?ào t?o nhân tài“1+N”c?a h?c vi?n,nâng cao s?c c?nh tranh trong khi tìm vi?c làm,b?i d??ng nhi?u nhân tài th?c d?ng,trung tâm ?ã t?n d?ng tài nguyên giáo d?c d?i dào v?n có c?a h?c vi?n,m? l?p ?ào t?o dài ngày ?? thì b?ng c?p 3 nhân viên qu?n lý tài nguyên nhân l?c , b?ng c?p 3 nhân viên khuy?n m?i, b?ng c?p 3 nhân viên qu?n lý l?u thông hàng hóa do b? nhân l?c tài nguyên và b?o ??m xã h?i ban c?p và l?p ?ào t?o ng?n ngày ban c?p b?ng c?p 3,c?p 4 t? cách th? ký liên quan t?i n??c ngoài.

【金沙游戏网站】 - 股份有限公司