金沙游戏网站

金沙游戏网站: Wprowadzenie

CISISU to szko?a wy?sza akredytowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL), po?o?ona w miejscowo?ci Dujiangyan, w okr?gu Chengdu. Placówka znajduje si? w pobli?u znanych kompleksów turystycznych,  m.in. staro?ytnego systemu irygacyjnego, wyró?nionego najwy?sz? ocen? 5A w chińskiej skali turystycznej oraz miejsca dziedzictwa kulturowego Qingcheng Mountain. Kampus akademicki zosta? funkcjonalnie zaprojektowany na terenach zielonych i dzi?ki blisko?ci natury oraz praktycznym rozwi?zaniom architektonicznym tworzy unikatowy klimat sprzyjaj?cy nauce i wypoczynkowi na ?wie?ym powietrzu.   

Szko?a w pe?ni realizuje edukacyjne za?o?enia Komunistycznej Partii Chin, która jako jeden z filarów spo?eczeństwa uznaje solidn? edukacj?, propaguj?c i wyznaj?c filozofi? “dawania przyk?adu. W swej dzia?alno?ci placówka konsekwentnie promuje i realizuje has?o “jedno??, pracowito??, poszukiwanie prawdy i innowacje, zmierzaj?c do czo?ówki ?wiatowej klasy uczelni o profilu zawodowym, poprzez nawi?zywanie mi?dzynarodowej wspó?pracy i wymiany akademickiej, promocj? innowacyjnych przedsi?wzi??, doskonalenie talentów i s?u?enie spo?eczeństwu oraz rozwojowi gospodarczemu. Priorytetem uczelni jest rozwój i stopniowa integracja z globalnym systemem edukacji. CISISU d??y do wypracowania w?asnej strategii edukacyjnej w prowincji Syczuan oraz promowania swojej to?samo?ci akademickiej na ca?ym ?wiecie.

Oferujemy Państwu kursy z ró?nych j?zyków, takich jak j?zyk angielski, niemiecki , rosyjski, w?oski, francuski, hiszpański, portugalski, koreański, tajski, arabski, japonski, polski, czeski ,w?gierski i mi?dzynarodowy biznes, gospodarka wystawiennicza i zarz?dzanie.

Kolejn? ?cie?k? rozwoju jest zwi?kszanie stopnia internacjonalizacji na wielu obszarach funkcjonowania uczelni, np. dzi?ki tworzeniu nowych kierunków o ró?norodnych profilach i modelach zarz?dzania, oferowaniu kursów na ró?nych poziomach edukacji oraz wspó?pracy zewn?trznej. Szko?a stara si? tak?e ??czy? zalety i talent uczniów. Przyjmuje du?? liczb? mi?dzynarodowych talentów i zajmuje si? mi?dzynarodow? wielofunkcyjn? wizj?.

Uczelnia, wykorzystuj?c swój potencja? oraz zasób wiedzy w dziedzinie j?zyków obcych,  aktywnie wspiera rozwój gospodarczy i spo?eczny, poprzez m.in. organizacj? szkoleń j?zykowych dla urz?du skarbowego w prowincji Syczuan i Qinghai, grupy ?elaza i stali Panzhihua, drugiego biura kolei chińskiej oraz dla Sichuan Institute of Sports Technology i innych jednostek. Uczelnia wspó?pracowa?a tak?e z Suining, Jianzang, Dujiangzan, Chongyhou itp. Poza tym placówka prowadzi?a kursy z doskonalenia zawodowego dla nauczycieli j?zyków obcych szkó? podstawowych i ?rednich, a tak?e organizowa?a studenckie sta?e, praktyki i wolontariaty przy ró?nych wydarzeniach gospodarczo-kulturalnych, takich jak Europejskie Targi, West Expo, Forum Chińsko-Hiszpańskie oraz wystawa turystyczno-kulturalna “Miasto wiosny w Chinach” w Singapurze.
Uczelnia posiada bogat? kultur? akademick?, któr? ci?gle rozwija, zapraszaj?c przedstawicieli ró?nych ?rodowisk artystycznych i spo?ecznych. W jej progach go?cili m.in. aktor Liu Jin, znany z roli premiera Zhou Enlai w serialu telewizyjnym, stowarzyszenia kulturalno-spo?eczne i grupy teatralne, takie jak Zhanqi Cultural and Art Society, Foshan Canton Theatre i inne promuj?ce podstawowe warto?ci socjalistyczne. W ramach doskonalenia umiej?tno?ci j?zykowych placówka organizuje szereg cyklicznych wydarzeń i konkursów j?zykowych, mi?dzy innymi: wieczory w j?zyku obcym, konkursy t?umacze
ń ustnych, konkursy na najlepszy dubbing filmowy i telewizyjny itp. Reprezentuj? dziesi?? najlepszych profesjonalnych konkursów j?zyków obcych;W murach uczelni dzia?a wiele stowarzyszeń studenckich, kó? zainteresowań oraz zespo?ów muzycznych i tanecznych, np. orkiestra Civic Orchestra, chór, Sound Group, Folk Dance Team, Dramatic Team, a tak?e MMUN Organizacji Narodów Zjednoczonych, Akademickie Radio VOC, Stra? Flagi Narodowej, grupy j?zykowe, kó?ko poetyckie Bi-an, Stowarzyszenie Wolontariuszy M?odzie?y, Stowarzyszenie Ochrony ?rodowiska i inne.  W CISISU powsta?a muzyka i tekst piosenki “Independent Higher Education”, któr? wykonano w wielu szko?ach i uczelniach na terenie ca?ych Chin, a inne utwory,  napisane i za?piewane w ró?nych j?zykach, bi?y rekordy popularno?ci w Internecie, toruj?c ich wykonawcom drog? do udzia?u w popularnych telewizyjnych programach muzycznych, np. w CCTV Starry Road” i “Colourful Chinese”.

Od czasu wkroczenia w now? er? zwi?zan? z polityk? tzw. nowego jedwabnego szlaku uczelnia aktywnie dostosowa?a linie rozwoju w dziedzinie dydaktyki j?zyków obcych do wizji idei  “One Belt, One Way”, która propaguje tworzenie nowoczesnych uczelni zorientowanych na innowacyjne podej?cie do nauki i kszta?cenie j?zykowe. Obecnie placówka koncentruje swoje dzia?ania na podnoszeniu konkurencyjno?ci oferty dydaktycznej, doskonaleniu warsztatu metodycznego w nauczaniu j?zyków obcych, kszta?towaniu umiej?tno?ci komunikacji mi?dzykulturowej oraz zapoznaniu si? z odpowiednimi mi?dzynarodowymi, krajowymi i regionalnymi zasadami dobrej organizacji.

Zasób wiedzy oraz potencja? intelektualny placówki sprzyja realizacji strategii otwarcia kraju, zapewniaj?c wsparcie dla lokalnego rozwoju gospodarczego, jak i ca?ej spo?eczno?ci uczelni Chengdu Institute of Sichuan International Studies University.

【金沙游戏网站】 - 股份有限公司