金沙游戏网站

金沙游戏网站: Profil ?koly

?cheng-tu Institut, který je sou?ástí Univerzity mezinárodních studií v S'-?chuanu, je vysoká škola schválená ministerstvem školství a p?sobí v souladu s novým mechanismem a novým modelem. V souladu se slavnou tradicí a hlubokým zalo?ením Sichuan International Studies University se škola dr?í jedine?né orientace „zvláštního rozvoje“ a „rozvoje dislokace“ a neochvějně sleduje cestu obor? cizího jazyka jako vedoucího a koordinovaného rozvoje souvisejících obor?. Vývoj a inovace hesla „cizí jazyk +“ je v S‘-?chuanu zako?eněna. Univerzita má za cíl slou?it jihozápadu, zodpovídat celé zemi, globalizovat se a sna?it se vybudovat prvot?ídní aplikovanou univerzitu s charakteristickými rysy v cizích jazycích a souvisejících oborech.

Škola dodr?uje direktivy socialistického ?ízení školy, komplexně provádí vzdělávací politiku strany a státu a ?ídí se lidovými směrnicemi. Je odhodlána neustále zlepšovat schopnost školení personálu zamě?eného na cizí jazyky a podporovat rozvoj ?ínsko-zahrani?ní kulturní integrace. Škola se ?ídí heslem slou?it státu, slou?it regionu, slou?it spole?nosti.

Škola má 15 jazykových obor? v?etně angli?tiny, japonštiny, něm?iny, španělštiny, francouzštiny, portugalštiny, severokorejštiny, ruštiny, vietnamštiny, thajštiny, italštiny, arabštiny, polštiny, ?eštiny a ma?arštiny. Dalšími obory jsou P?eklady, Obchodní angli?tina, Výuka ?ínštiny jako cizího jazyka, ?urnalistika, Mezinárodní ekonomie a obchod, Mezinárodní obchod, Výstavní ekonomika a management, ?ínský jazyk a literatura, P?edškolní vzdělávání, Elektronický obchod, Sportovní operace a management, Golf a management, Správa hotel? atd. Po celé ?íně a ve všech 27 provinciích je na plný úvazek zapsáno více ne? 16 300 student?.

Škola má v provincii S'-?chuan ?ty?i odborné vysoké školy a školící centra pro u?itele. První skupina vysokoškolských student? p?sobí v provincii S'-?chuan (obory angli?tina, francouzština, obchodní angli?tina, japonština) a ?ty?i klí?ové speciální soukromé univerzity v té?e provincii (Ruština, P?ekladatelství, Francouzština, Severokorejština). V rámci iniciativy Pás a stezka existují výzkumná st?ediska pro výuku a výuku cizích jazyk? a Národní výzkumné st?edisko pro jazyk a kulturu.
Projekt týmu pro vzdělávací inovace S‘-?chuanské provin?ní vlády „Studie o udr?itelném rozvoji soukromého vysokého školství v provincii S‘-?chuan“, která byla iniciována touto školou a dalšími 12 soukromými univerzitami v provincii, systematicky shrnula postupné výsledky soukromého vzdělávání v provincii S'-?chuan. Univerzita oficiálně publikovala monografii „Zavádění a fungování praktického vzdělávacího systému nezávislých vysokých škol“ a „Význam domácího rozvoje nezávislých vysokých škol“, která p?edstavuje historii a praxi z?ízení školy pro zemi a školy pro lidi; škola také edituje a vydává celkem 7 publikací na téma „Vzdělávání a aplikace cizích jazyk?“ se zamě?ením na školní výzkum.
Se zamě?ením na vzdělávání a výuku si škola vybudovala tým u?itel? na plný úvazek se schopností a politickou integritou a zaměstnává u?itele 15 cizích jazyk?. Škola má plně vybavené profesionální, moderní vyu?ovací za?ízení a vybavení, multimediální pokrytí všech t?íd, vícejazy?nou simultánní tlumo?nickou laborato?, komplexní jazykovou laborato?, strojírenskou a technickou školící místnost pro francouzský jazyk, školící místnost pro pokro?ilé p?eklady ruského jazyka, mezinárodní obchodní anglické laborato?e, golfové virtuální simula?ní laborato?e, záznamové a tréninkové laborato?e a další laborato?e.

Škola neustále rozši?uje ší?i a hloubku mezinárodní spolupráce a výměn. Z?ídila mezinárodní výměny a spolupráci s témě? 80 univerzitami ve 23 zemích, mezinárodní t?ídy, dvojité tituly v r?zných jazycích a na r?zných úrovních. Existuje témě? 100 zámo?ských studijních projekt?, jako jsou diplomové programy, výměnné pobyty, p?ijímací zkoušky a speciální vzdělávání, které poskytují široký prostor pro další studium ve všech oborech. Škola také p?ijala ke studiu nebo výměnným pobyt?m studenty z Ruska, Ji?ní Koreje, Itálie, Kazachstánu, Nepálu, Francie, Singapuru, Japonska, Mexika, Německa.

Od zalo?ení dosáhla škola velkého úspěchu v oblasti vzdělávání a její talentová kultura p?inesla výsledky, a její spole?enská pověst se stále zlepšovala. Podle „Hodnotící zprávy o hodnocení cen Ai Ruisen Research Institute of China“ je celková školní úroveň školy hodnocena jako „prvot?ídní nezávislá vysoká škola ?íny“, která se umístila na prvním místě mezi národními nezávislými vysokými školami po dobu mnoha let.

Ve Wushulianově „China Independent College Rankings“ se škola umístila na prvním místě jako nezávislá literární škola. Kvalita vysokoškolských absolvent? se umístila na druhém místě v zemi a vysokoškolští absolventi na druhém místě v zemi. Po?et vysokoškolských student? v National Independent College je za?azen do Shanghai Soft Science. Mezi 100 nejlepšími národními nezávislými školami se škola ?adí na druhé místo; v seznamu vysokoškolských zaměstnaneckých kapacit zve?ejněných mezinárodní pr?zkumovou spole?ností Michaels se škola ?adí na t?etí místo mezi bě?né univerzity v provincii S'-?chuan.

Škola je výkonným ?editelem a viceprezidentem ?ínské asociace nezávislých vysokých škol, viceprezidentem S'-?chuanské spole?nosti vyššího vzdělávání, viceprezidentem S'-?chuanské asociace soukromého vzdělávání, p?edsedou ?ínské unie cizích jazyk?; viceprezident Asociace pro univerzitní výzkum výuky cizích jazyk? univerzity, viceprezident S'-?chuanského institutu aplikovaných cizích jazyk? a viceprezident Asociace pro výzkum výuky cizích jazyk? Sichuanské vysoké školy. Univerzitě byly uděleny tituly „Národní pokro?ilá nezávislá vysoká škola“, „Univerzita provincie S'-?chuan“. „Vynikající jednotka provincie S'-?chuan pro postgraduální zaměstnání,“ „Profesionální školící centrum“ Asijského vzdělávacího fóra; „Mezinárodní výměnná základna pro vzdělávání“ provincie S'-?chuan“, „Vynikající vzdělávací jednotka v oblasti zdraví a vitality“, města ?cheng-tu, „Pokro?ilá jednotka pro ?ízení zahrani?ních věcí“ ve srovnání S’?chuanských univerzit a byla za?azena mezi  deset nejlepších univerzit v západní ?íně a nakonec jako „Nejlepší strategický partner“ tlumo?nické asociace města ?cheng-tu.

Od vstupu do nové éry se škola aktivně p?izp?sobila hlavním p?íle?itostem pro rozvoj cizojazy?ných disciplín, které p?ináší vize „Pás a stezka“, a vyu?ila p?íle?itosti k transformaci a výstavbě moderních aplikovaných univerzit k neustálému prohlubování aplikace cizojazy?ných aplikací, slo?ených a inovativních talent?. Reforma na straně nabídky, zamě?ení se na kultivaci a rozvoj základní konkurenceschopnosti profese výuky jazykových p?edmět? ve škole a usilování o kultivaci kombinace místních pocit? a mezinárodní vize, dobrých jazykových a mezikulturních komunika?ních dovedností a seznámení s p?íslušnými mezinárodními, národní a regionální pravidla organizace. Kvalitní aplikace talent? v cizím jazyce, kultivace pro naplňování strategie otevírání země, poskytování intelektuální podpory místnímu ekonomickému rozvoji a otev?ení nové éry rozvoje Chengdu Institute of Sichuan International Studies University.

【金沙游戏网站】 - 股份有限公司